Річний план ДНЗ 2017-2018

Документ в форматі ворд скачати можна тут: Річний план ДНЗ 2017-2018 зразок (2)

Погоджено:                                                             Затверджено :

начальник відділу освіти Іршавської  РДА          завідувач ДНЗ №4

_______________  Є.М. Яцканич                          _____________ М.Ю.Трикур

 

ПЛАН  РОБОТИ

 

             Ільницького  дошкільного навчального закладу №4

                             (ясел-садка) загального розвитку

на  2016 – 2017н.р.

 

                                            

 

                                            Схвалено:   

                                                              педагогічною радою

                                                                                    Ільницького ДНЗ №4

                                                                      31.08.2016, протокол №1

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1.   Аналіз роботи дошкільного навчального закладу №4 за минулий  2015-2016 навчальний  рік та завдання на наступний 2016-2017 навчальний рік .

Розділ 2.  Методична робота з кадрами.

Розділ 3.  Робота методичного кабінету.

Розділ 4.  Організаційно-педагогічна робота.

Розділ 5.  Адміністративно-господарська діяльність.

Розділ 6.  Вивчення стану життєдіяльності дітей.

 

Додатки:

 

 1. План роботи ДНЗ на оздоровчий період.
 2. План-графік свят та розваг у ДНЗ.
 3. План роботи гуртка.
 4. Річний план практичного психолога ДНЗ.
 5. План роботи медичного кабінету ДНЗ.
 6. План заходів ДНЗ №4 щодо „ Охорони життя та безпеки                            життєдіяльності дітей .
 7.   План роботи щодо забезпечення наступності між ДНЗ і ЗОШ.

 

Розділ 1.

Аналіз роботи дошкільного навчального    закладу за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на 2016-2017 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад діє згідно Законів України „ Про освіту ”,  „ Про дошкільну освіту ”, „ Про охорону дитинства ”, „ Про охорону праці ”, Положення про дошкільний навчальний заклад, програми розвитку дитини дошкільного віку „ Українське дошкілля ”, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

 Заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку

„ Українське дошкілля ”, використовує традиційні інноваційні технології та методики з фізичного виховання М. Єфименка „ Театр фізичного розвитку ”, елементи технології саморозвитку М. Монтессорі, пошуково-дослідницьку діяльність. Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей.

У дошкільному навчальному закладі функціонує:

 • Кабінет завідувача
 • Методичний кабінет
 • Кабінет практичного психолога
 • Медичний кабінет

Усі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідним матеріалом відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та територія закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячого закладу.  

Проведено поточний ремонт групових приміщень.

Атестація  педагогічних працівників  у дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України  „ Про освіту ”, р.6 ст.30 Закону України „ Про дошкільну освіту ” та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10. 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.12. 2010 року №1255-18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. У дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

Адміністрація дошкільного навчального закладу спланувала різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечують необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний навчальний заклад керувався переліком навчальних видань рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільному закладі у 2015-2016 навчальному році. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові посібники та іншу навчальну літературу рекомендовану Міністерством освіти для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях.

Особлива увага в дошкільній установі приділялась самоосвіті педпрацівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи району згідно наказу по дошкільному навчальному закладі „ Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ”. Педагоги використовують як традиційні, так і новітні інтерактивні методи і прийоми, впроваджують у практику сучасні наукові досягнення, інноваційні технології педагогіки, творчо підходять до реалізації освітніх завдань.

Безпосердне керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює завідувач Трикур М.Ю., яка координує роботу дитячої установи. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно-господарчої діяльності ведуться окремо. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу ДНЗ.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи: консультації, колективні перегляди, конкурси, методичні тижні.

У листопаді 2015 року проведений тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в ДНЗ.

Педагогічний колектив дошкільної установи протягом року втілював у практику ефективні навчально-методичні системи, інформаційно-комунікативні технології, застосовував нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджував інноваційні форми навчально-виховної роботи.

Музичний керівник починаючи з раннього віку проводить музичну діяльність, творчі заняття будує на матеріалі театрального мистецтва та духовно – етичне виховання дошкільників проводить на основі національних традицій.  

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільній установі протягом навчального року функціонував  гурток  з вивчення англійської мови. Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностичної готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідують гуртки мають достатній рівень.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив ДНЗ проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичне обслуговування дошкільнят. Весь фізично-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільнят, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовки, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. З метою створення позитивної емоційної атмосфери у ДНЗ протягом навчального року вихователями проводилися ранкові гімнастики. Працюючи за програмою „Українське дошкілля” вихователі додатково використовували нетрадиційні, альтернативні технології і методи, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей. З дітьми старшого дошкільного віку проводяться бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, безпеку життєдіяльності.

Традиційно у дошкільному навчальному закладі проводяться такі форми роботи з батьками: групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах за темами: „ Особливості спілкування з дитиною у різні вікові періоди ”, „ Про готовність дітей до системного навчання у школі ”, „ Дитячі таланти та обдарованість ”.

                Згідно п.2 ст.11, п.2 ст.19 Закону України „ Про дошкільну освіту ” та наказу відділу освіти Іршавської райдержадміністрації від 04.04.2016  № 182

„ Про організацію проведення обліку дітей дошкільного віку ” ДНЗ здійснює облік дітей села Ільниці.

Всі діти 5-ти річного віку  охоплені дошкільною освітою.

Медичне обслуговування у ДНЗ передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Адміністративних стягнень з боку СЕС у поточному навчальному році не було.

Харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до Закону України „ Про дошкільну освіту ” та постанови Кабінету Міністрів України від 22.11. 2014 року №1591 „ Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах ”, Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ.

Річний план за 2015-2016 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2016-2017 навчальному році залишаються актуальними питаннями щодо забезпечення системи роботи з безпеки   життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

На часі виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання дошкільників.

Необхідно продовжити роботу по екологічному вихованню дошкільнят.

Актуальним залишається питання здобуття дошкільної освіти шляхом максимального охоплення дітей дошкільною освітою.

Керуючись Законом України „ Про дошкільну освіту ”, Положенням „ Про дошкільний заклад”, листом Міністерства освіти і науки України „ Щодо організації роботи в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 навчальному році ” та виходячи з аналізу освітньо – виховної і методичної роботи у 2014-2015 навчальному році, ураховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників, популяризацію обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку та визначено основні завдання на 2016-2017 навчальний рік:

 1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми та батьками.
 2. Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільнят, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 3. Продовжити роботу з екологічного виховання та мовленнєвої діяльності дошкільнят.
 4. Поглибити роботу з трудового виховання.

Розділ 2.

Методична робота з кадрами

 

Зміст роботи Термін провед. Відпові-дальний Примітка
2.1. Педагогічні ради
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Впровадження у практичну роботу ДНЗ листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 1/9-315 з інструктивно-методичними рекомендаціями „ Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2016/2017 навчальному році ”.

Обговорення, корегування та затвердження плану роботи ДНЗ №3 на 2016/2017 н.рік

Підсумки літньої оздоровчої кампанії.

Затвердження програм та методичних посібників для навчально- виховної роботи, розкладу занять, графіків роботи гуртків.

Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

Вибори секретаря педагогічних рад.

Огляд-конкурс груп до нового навчального року.

31.08.

2016

Завідувач
1.2.

3.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради .

Екологічна свідомість та культура, як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності  дошкільника.

Про стан роботи  з екологічного виховання  дошкільника.

Листопад Завідувач
III.
1.

2.

3.

4.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Організація ігрової діяльності в ДНЗ.

Мовленнєва робота в процесі підготовки ігор-драматизацій.

Виставка матеріалів та обладнання для організованої ігрової  діяльності.

лютий Завідувач

Вихователі  ст.гр

1V.
1.

2.

3.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Результативність проведення моніторингу рівня оволодіння розвивально-виховними завданнями дітьми старшої групи та їх готовності до навчання у школі.

Затвердження  комплексу медико-педагогічних заходів щодо організації оздоровчо-профілактичної роботи у літній період.

травень Завідувач

Психолог

2.2. Підвищення професійної майстерності
1.

2.

3.

4.

5.

Забезпечити  участь педагогів у районних методичних об’єднаннях : ясельних та дошкільних груп, музичних керівників, сестри медичної старшої та психолога.

Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури.

Спонукати педагогів до участі в Всеукраїнських конкурсах.

Продовжувати працювати над підвищенням інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів.

Взаємовідвідування занять та режимних моментів.

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

2.3.            Самоосвіта
1.

2.

3.

Вивчати зміст, методичні рекомендації, наукові коментарі та практичні матеріали для роботи за програмою розвитку дитини дошкільного віку

„ Українське дошкілля ”.

Систематично опрацьовувати нову методичну та періодичну літературу з метою використання нових ідей, інноваційних технологій виховання та навчання, педагогічної спадщини у практичній діяльності.

Кожен  педагог протягом навчального року поглиблено працює, накопичує та систематизує теоретичний та практичний матеріал з обраної науково-методичної теми, а саме :

 • Сенсорний розвиток молодших дошкільників з використанням спадщини М.Монтессорі.
 • Зміцнення здоровя дошкільників на заняттях з фізкультури з використанням дитячих фітнес-програм.
 • Виховання патріотичних почуттів під час ознайомлення з історією українського народу.
 • Формування у дошкільників валеологічних знань на основі українських народних традицій.
 • Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини.
 • Виховання природо відповідної поведінки дошкільників в процесі дослідницької діяльності в природі.
 • Виховання почуття любові до української мови у дітей дошкільного віку в умовах особистісно-орієнтованогопідходу.
 • Створення умов для зміцнення здоровя дітей на основі використання методу кольоротерапії та релаксаційних вправ.
 • Ідеї патріотичного виховання в педагогічній спадщині С.Русової.Розвиток  зв’язного монологічного мовлення на основі використання мнемотехніки.
 • Розвиток вокальної обдарованості дошкільників .
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Біровчак І.П.

ЧерничкоН.Ю.

Стільник В.В.

ЧепаО.В.

Прохоренко Н.І.

Чепа О. В.

Стільник В.В.

СтільникВ. В.

Стільник В.В.

Прохоренко Н. І

Васильцюн М.Я.

2.4.Курсова перепідготовка
1

2

3

4

1

2

3

4

5

Забезпечити своєчасну курсову перепідготовку педагогічних працівників ДНЗ у 2016-2017н.р.

Надати відомості у відділ освіти райдержадміністрації про педагогів, які повинні пройти курсову перепідготовку згідно з перспективним планом.

Заслухати на педагогічній раді педагогів, що пройшли курсову перепідготовку із звітами.

Застосувати диференційований підхід у роботі з педагогами з метою підвищення їхнього професійного рівня.

Атестація

Розробити план заходів щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

Скласти план роботи атестаційної комісії.

Скласти список педагогів, які будуть проходити атестацію у 2016-2017 н.р.

Затвердити графік проведення атестації.

Узагальнити наслідки атестації за формами 1,2.

Оформити атестаційні матеріали.

Вивчити систему роботи та досвід педагогів, що атестуються.

Протягом року

до 20.09.2016

до 10.10.2016

до 10.10.2016

до 20.10.2016

до 15.04.2017

Семінар-практикум „ Щоб зростали діти працьовиті”.Семінар-практикум для батьків за участю дітей.

Мета. Привернути увагу батьків до важливості трудового виховання дошкільників.Залучити їх до активної участі у справі виховання в дітей поваги до праці та потреби трудитися. Ознайомити з педагогічними прийомами, формами роботи. Створити можливість для застосування їхніх психолого-педагогічних уявлень на практиці.

Ділова гра

для вихователів „ Хай вогник творчості яскраво сяє”.

Мета. Розкрити творчі здібності педагогів, їхній потенціал у формуванні  креативності та творчої активності дошкільнят.

Привчати вихователів не боятися незвичного, відходити від стандартів. Сприяти формуванню гнучкості, оригінальності мислення.

Листопадберезень

2017

Вихователі
Консультації
1 Психолого-педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників вересень практич. психолог
2 Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу . жовтень практич. психолог
3 Організація та проведення дидактичних ігор. жовтень
4 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми раннього віку. листопад
5 Етапи,  форми та методи патріотичного виховання дошкільнят. грудень
6 Педагогічна етика спілкування. лютий
7 Сучасні шестирічки. Готовність до системного навчання у школі. березень практичний психолог
8 Нетрадиційні форми роботи з батьками  проведення ранкової гімнастики та фізкультури. квітень вихователі
            Відкриті покази
1 Перегляд дидактичної гри для дітей  раннього віку

,,  Хто розбудить ведмедика ”.

листопад ПрохоренкоН.І.
2 Перегляд інтегрованого заняття-прогулянки з екології, народознавства  за змістовною лінією   Україна-рідний край ”(старший дошк.вік). лютий Чепа О.В.
3 Перегляд заняття з валеології До лісу крокуємо- звіряток лікуємо ”. травень Чепа О.В.
4 Перегляд тематично-музичного заняття для старших дошкільників квітень ВасильцюнМ.Я.
5 Перегляд комплексного заняття для дітей молодшої групи,, Подорож осіннім лісом ”. жовтень Біровчак І.П.

Розділ3.

Робота методичного кабінету

1. Поповнити кабінет науково-методичною літературою. Протягом року Завідувач,виховат
2. Проаналізувати готовність планів свят, розваг, театральних дійств. До 01.09.2016р. вихователь
3. Оформити підписку на періодичні видання України. До 15.10.2016р. вихователь
4. Поповнити картотеку дидактичних посібників та методичної літератури. Протягом року вихователь
5. Проводити огляд періодичних видань. Щомісяця вихователь
6. Упорядкувати матеріали по корзинах „Вивчаємо програму „ Українське  довкілля ”(відповідно до ліній розвитку).   Протягом року вихователь
7. Доповнити фотоальбом „ Наш ДНЗ” Протягом року вихователь
8. Скласти графік роботи гуртка. До 01.10. 2016 Кер.гуртка
9. Поповнити матеріалами кутки безпеки життєдіяльності. До 10.10.2016 вихователі
10. Індивідуально-методична робота з педагогами з питань навчально-виховних питань, планів, конспектів занять. Протягом року вихователі
11. Організація відкритих заходів, взаємовідвідувань. Протягом року вихователі
12. Консультації з методики проведення занять, режимних моментів. Протягом року Завідувач
13. З метою художньо-естетичного розвитку дошкільників, а також залучення батьків до співпраці, провести конкурс на краще оформлення груп до Осіннього свята, Новорічних свят, Великодня.    Протягом року вихователі
14. Оформити стенд „Ільниця.Наша історія та сьогодення”. Жовтень вихователь
15. Періодично оновлювати інформацію на сторінці сайту ДНЗ. Протягом року Завідувач, вихователь
16. Взяти участь у фестивалі „ Веселі нотки”. Травень

2017 р.

Музкерівник
      Методичні тижні
1. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в ДНЗ. Листопад Завідувач
2. Тиждень ознайомлення з досвідом педагогів, які атестуються. Лютий Вихователь
          Вивчення ППД
1. Ознайомити педагогів з новими адресами ППД. До 01.10.2016 Вихователь
2. Заслухати звіти педагогів „ Мої творчі досягнення у роботі з обраної методичної теми ”. Протягом року

 

Розділ 4.

Організаційно-педагогічна робота

Робота з батьками.

Загальні батьківські збори.

4.1. Робота з батьками
1. Спільна робота дошкільного навчального закладу та сім’ї щодо вирішення навчально – виховних та адміністративно – господарських завдань.   Жовтень

2016 р.

Завідувач
Вибори голови та членів батьківського комітету на 2016-2017н.р.
2. Засідання
Аналіз результативності навчально-виховної роботи. Травень

2017р.

Психолог
Підсумки спільної діяльності ДНЗ та батьківського комітету.
Групові батьківські збори. 1 раз у квартал Вихователі всіх вікових груп
Сайт ДНЗ- як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру. Протягом року Завідувач

Вихователі

4.2. Співпраця зі школою
1. Екскурсія з дітьми випускних груп дошкільного навчального закладу територією школи. Жовтень Вихователі старших гр.
2. Зустрічі вчителів початкової ланки з батьками вихованців старших груп на батьківських зборах. березень Завідувач. вихователі
3. Організація взаємовідвідування уроків у першому класі вихователями старших груп ДНЗ та занять у старших групах учителями початкових класів. Квітень-травень 2017 вихователі
5. З метою залучення батьків до педагогічного процесу :

-залучити батьків до участі у музичних та спортивних святах;

-провести анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи.

Протягом року Вихователі
6. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі:

– організувати та провести екскурсії до Ільницької школи – інтернату

– використовувати в освітній роботі шкільну тематику;

– знайомити старших дошкільників з правилами поведінки школярів;

– організовувати з дошкільниками сюжетні ігри „ Школа ”.

Протягом

року

Вихователі

 

Розділ5.

Адміністративно-господарська діяльність

5.1 Створення ровивального життєвого простору дитини
1. Забезпечити підготовку  ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період. Вересень-жовтень

2016 р.

Завідувач

Завгосп

2. Упорядковувати територію ДНЗ. Системат. Завідувач

Завгосп

3. Продовжувати працювати над облаштуванням екологічної стежини. Постійно Вихователі
4. Проводити поточний ремонт. Протягом року Завідувач
5. Слідкувати за справністю обладнання. Постійно Завгосп
6. Своєчасно ремонтувати меблі та м’який інвентар Постійно Завгосп
7. Проводити щорічне заземлення контурів. Постійно Завгосп
8. Придбати миючі засоби, медикаменти. Постійно Завгосп

Сестра мед.старща

9. Здійснити підписку періодичних методичних видань на 2017 рік. Грудень

2016р.

Завідувач

Вихователі

10. Забезпечити ДНЗ пісочно-сольовим сумішом для посипання доріжок під час ожеледиці До 01.12.2016 Завгосп
11. Проведення інструктажів з персоналом. Згідно плану Завідувач
12. Пофарбувати ігрове та спортивне обладнання на ігрових майданчиках. До 01.06.2017 Завідувач

Завгосп

13. Ремонт групових приміщень. Червень-серпень 2017 р. Завідувач

Завгосп

14. Благоустрій території закладу. До01.06.2017р. Завідувач

Завгосп

5.2. Загальні збори колективу
 • Засідання
Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. Жовтень

2016 р.

Завідувач
Про зарахування до резерву на керівну посаду завідувача ДНЗ на 2017 рік.
 • Засідання
Звіт завідувача ДНЗ про роботу закладу у 2016- 2017н.р. Червень

2017 р.

Завідувач
Різне.
           Виробничі наради
1. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Вересень

2016р.

Організація харчування.
2. Дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях. Грудень

2016 р.

Стан протипожежної безпеки.
3. Дотримання вимог та правил санітарії в ДНЗ. Березень

2017 р.

Проведення місячника благоустрою території ДНЗ.
4. Підготовка до літнього оздоровчого періоду. Травень

2017р.

Про використання благодійних батьківських внесків.
5. Додаткові засідання виробничих нарад. За потребою
5.3.       Інструктажі
1. Опрацювання та вивчення:

-посадових інструкцій;

-правил внутрішнього трудового розпорядку;

-правил пожежної безпеки;

-правил цивільної оборони.

Загальні правила для працівників ДНЗ по створенню та забезпеченню умов життєдіяльності згідно чинного законодавства. ( Позаплановий).

01.09. 2016  р. завідувач
2. Вимоги пожежної безпеки під час проведення Новорічних свят

( Позаплановий).

Грудень

2016 р.

Завідувач
3. За програмою первинного інструктажу:

„ Вимоги пожежної безпеки”.

„Порядок дій при виникненні пожеж”.

„План евакуації працівників та дошкільників на випадок пожежіˮ(Плановий).

Січень

2017р.

Завідувач
4. Вимоги безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянок зимово-весняного періоду(Позаплановий). Лютий

2017 р.

Завідувач
5. Інструктажі:

„ Безпека життєдіяльності дітей”

„ Правила пожежної безпеки та охорони праці ”

„Дотримання температурного та питного режиму влітку ”.

(Планові).

Травень 2017 р. Завідувач
6. Надання першої допомоги при нещасних випадках (практичне заняття). листопад Сестра медична старша

 

Розділ 6.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Тематика контролю Вид контрол. Мета

контрол.

Форми

контрол.

Термін Відповід.
Підготовка групових приміщень до нового навчального року Підсумковий Встанови-

ти ступінь готовності групових приміщень до нового навч.року

Презентація груп. кімнат, нових посібник.співбесід. з персона  обслугов. Вересень Завідувач
Стан освітньоїроботи

з молод.дошк.

Фронтал. Вивч.сист.орган.освіт

роботи в групах

Спостер. за робот. вихов.,колект. обгов. та аналіз плануван, співбес. з виховат. Жовтень Завідувачпракт. психолог
Індивідуальна та корекційна робота з дітьми, які потребують спец.допомоги (за результатами псих.-пед. обстеж.). Підсумк. Визначити

ефект.індивідуальної

та корект. Роботи з дітьми, які потреб.спец. допомог

Аналіз докумен.,

діагност.

обстеж.,

бесіди з педагогами

Грудень ПсихологРМК,завідувач,

вихователі

Стан екологічного виховання дошкільнят Тематич. Створення умов щодо ознайом. дошк. з природою Відкриті

перегляд.занять, співбесід.

Лютий Завідувач

виховат.

Підвищення        проф.компетентностіпедагогів, які атест. Підсумк. Узагальн.

мат-лиспостереж.

щодо дія-ті педагог., визн.рівен. проф. вмінь та навичок, а також результати самоосвіт. роботи педагогів

Спост.за роботою педагогів, бесіди з вих.-ми, відкриті перегляди занять, презентац. досвіду Березень Завідувач

вихователі

Готовність старших дошк. до школи Підсумк. Визнач. рівень готовн. випуск.

ДНЗ до шк.. життя

Аналіз спост. за дітьми, співбесіди з вихо-ми, псих-ом Травень Завідувач

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *