Фінансова звітність Ільницького ДНЗ №4

Фінансова звітність за 2017

ІV. Виробничі запаси
Найменування показника Код рядка Надходження за рік Вибуття Балансова вартість на кінець року Зміна вартості на дату балансу
всього з них витрачено  на потреби установи збільшення до чистої вартості реалізації[1] уцінка
1 2 3 4 5 6 7 8
Продукти харчування 360 107 692 93 644 14 048
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 370
Будівельні матеріали 380
Пально-мастильні матеріали 390
Запасні частини 400
Тара 410
Сировина і матеріали 420 10 000 10 000
Інші виробничі запаси 430
Готова продукція 440
Малоцінні та швидкозношувані предмети 450
Державні матеріальні резерви та запаси 460
Активи для розподілу, передачі, продажу 470
Інші нефінансові активи 480
Незавершене виробництво запасів 490
Разом 500 117 692 103 644 14 048
З рядка 500 графа 6  Балансова вартість запасів:
оформлених в заставу (501)
переданих на комісію (502)
переданих у переробку (503)
відображених за чистою вартістю реалізації (504)
відображених за відновлювальною вартістю (505)
______________
[1] Визначається за п. 5 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»
V. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік Залишок на кінець року
довгострокові поточні довгострокові поточні
1 2 3 4 5 6
Акції 530
Цінні папери (крім акцій) 540
Капітал підприємств 550
Векселі одержані 560
Інші фінансові інвестиції 570
Разом: 580
З рядка 580 графа 3 Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581)
З рядка 1110 графи 4 Балансу Довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (582)
за амортизованою собівартістю (583)
перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):
Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):
Перелік суб’єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність Сума активів, переданих до спільної діяльності Сума всіх зобов’язань, взятих для проведення спільної діяльності Сума доходів і витрат спільної діяльності Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ Строк дії договору
1 2 3 4 5 6 7
З рядка 1155 графи 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (586)
за амортизованою собівартістю (587)
перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):
Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):
Перелік суб’єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність Сума активів, переданих до спільної діяльності Сума всіх зобов’язань, взятих для проведення спільної діяльності Сума доходів і витрат спільної діяльності Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ Строк дії договору
1 2 3 4 5 6 7